Reklama
Reklama
Reklama
Warunki użytkowania
 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  1. Określenie stron. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa wzajemne prawa i obowiązki Livesport s.r.o., z siedzibą pod adresem Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Prague 5, Aspira Business Centre, ID 274 33 722, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sygn. zn. C113331, Czechy (dalej jako „Spółka”), oraz użytkowników (każdy dalej jako „Użytkownik”) korzystających ze strony internetowej Spółki (dalej jako „Strona Internetowa”).

  2. Zakres zastosowania Regulaminu. Jeśli Użytkownik nie zarejestrował się na Stronie Internetowej, zastosowanie mają do niego wyłącznie postanowienia dotyczące charakteru Strony Internetowej i korzystania z niej, w szczególności zawarte w ust. 1, 2 i 10 niniejszego Regulaminu. Do Użytkownika, który zarejestrował się na Stronie Internetowej, zastosowanie mają wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu. Spółka zachęca do zapoznania się z nimi, a w szczególności z postanowieniami ust. 3–12, które stanowią umowę o świadczenie usług pomiędzy zarejestrowanym Użytkownikiem a Spółką.

 2. ZAWARTOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ

  1. Charakter usługi. Strona Internetowa zawiera aktualne informacje na temat wydarzeń sportowych, a w szczególności wyniki sportowe podawane w czasie rzeczywistym, wyniki końcowe, kalendarz wydarzeń sportowych, składy drużyn, statystyki sportowe i inne treści sportowe. Wyniki i inne informacje statystyczne wyświetlane na Stronie Internetowej oparte są na informacjach uzyskiwanych z niezależnych źródeł (od osób trzecich), na podstawie działań własnych oraz z innych oficjalnych aplikacji. Spółka podejmuje wszelkie starania, by regularnie aktualizować zawartość oraz sprawdzać wyniki i inne informacje wyświetlane na Stronie Internetowej; nie składa ona jednak jakichkolwiek obietnic ani zapewnień co do Strony Internetowej, zachęcając Użytkowników do dokładnego sprawdzania informacji pobieranych ze Strony Internetowej w źródłach pierwotnych i innych. Wykorzystywanie wyników i innych informacji wyświetlanych na Stronie Internetowej oraz podejmowanie działań w oparciu o nie odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika. W zależności od regionu, języka i innych okoliczności, które mają wpływ na docelowy rynek i odbiorców Strony Internetowej, Strona Internetowa może również oferować relacje sportowe oparte na treściach dostarczanych przez Spółkę lub przez osoby trzecie.

  2. Korzystanie ze Strony Internetowej na ryzyko Użytkownika. Spółka zapewnia Stronę Internetową oraz przechowywane i prezentowane na niej wiadomości i informacje, dokładając racjonalnych umiejętności i staranności, w sposób co do zasady określony w niniejszym Regulaminie. Niemniej jednak dostęp Użytkownika do Strony Internetowej, korzystanie z niej, pobieranie oprogramowania związanego ze Stroną Internetową oraz korzystanie z informacji przekazywanych przez Spółkę w związku ze Stroną Internetową odbywa się wedle wyłącznego wyboru, decyzji i ryzyka Użytkownika oraz wyłącznie do jego celów prywatnych. Użytkownik nie może korzystać ze Strony Internetowej do celów komercyjnych.

  3. Rejestracja i treści płatne. Spółka wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji, jeśli chce on uzyskać dostęp do określonych funkcji Strony Internetowej (art. 3 niniejszego Regulaminu). Możliwość rejestracji może być uwarunkowana osiągnięciem przez Użytkownika określonego wieku. Bez rejestracji Użytkownik nie ma dostępu do wszystkich treści, a funkcjonalność Strony Internetowej może być ograniczona. Dodatkowo dostępność określonych funkcji lub treści może być uzależniona od uiszczenia opłaty.

  4. Zawartość pochodząca od osób trzecich. Spółka nie jest dostawcą aplikacji ani zasobów zewnętrznych, do których dostęp można uzyskać za pośrednictwem Strony Internetowej. Pochodzące od osób trzecich treści zawarte na Stronie Internetowej nie są umieszczone na serwerach Spółki i nie zostały utworzone przez Spółkę ani wgrane przez nią na serwer hostingowy, na którym są one przechowywane. Treści dostarczane przez osoby trzecie są zwykle oznaczone odpowiednim logo, ikoną albo innym identyfikatorem osoby trzeciej. Spółka wyraźnie wyłącza wszelką odpowiedzialność w związku z tymi treściami, ich dostępnością oraz zawartymi w nich informacjami.

  5. Wyświetlanie reklam. Użytkownik wyraża zgodę na wyświetlanie reklam, w tym reklam osób trzecich, w ramach usługi.

  6. Związek z hazardem. Korzystanie ze Strony Internetowej odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Strona Internetowa nie jest aplikacją do gier ani hazardu. Spółka nie urządza gier ani form hazardu, w związku z czym nie przechowuje ani nie kontroluje środków finansowych ani innych Użytkownika oraz nie bierze udziału w transakcjach hazardowych. Kursy zakładów wyświetlane na Stronie Internetowej prezentowane są do celów informacyjnych. Żadne komunikaty ani informacje wyświetlane na Stronie Internetowej nie stanowią rekomendacji co do udziału w grze lub obstawienia zakładu, jak również nie stanowią one porady prawnej, podatkowej lub innej podobnej porady w odniesieniu do gier, w tym gier hazardowych.

  7. Przepisy lokalne. Użytkownik powinien przestrzegać przepisów obowiązujących w kraju, w którym ma stałe albo tymczasowe miejsce zamieszkania, w którym się znajduje lub którego jest obywatelem.

  8. Prawa do treści. Teksty, fotografie, grafiki i inne elementy znajdujące się na Stronie Internetowej mogą być chronione prawami autorskimi, zarówno indywidualnie, jak i łącznie (dalej jako „Utwory”). O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie ze Spółką, uczciwe korzystanie ze Utworów może mieć miejsce wyłącznie w zakresie i w sposób, które określono w obowiązujących przepisach. W szczególności korzystanie z Utworów w formie ich reprodukcji (kopiowania) w celu bezpośredniego albo pośredniego osiągnięcia zysku, jak również ich wykorzystywanie w formie rozpowszechniania, najmu, wyświetlania lub udostępniania ogółowi odbiorców (w tym poprzez Internet) jest niedozwolone bez wyraźnej zgody Spółki.

  9. Ochrona baz danych. Zawartość bazy danych Strony Internetowej (dalej jako „Zawartość Bazy Danych”) jest chroniona przez szczególne prawo dostawcy bazy danych. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie ze Spółką, Zawartość Bazy Danych może być wykorzystywana wyłącznie w zakresie i w sposób, które określono w obowiązujących przepisach. W szczególności bez wyraźnej zgody Spółki zabronione jest pobieranie (kopiowanie) i wykorzystywanie (publiczne udostępnianie) Zawartości Bazy Danych lub jej istotnej jakościowo lub ilościowo części.

  10. Nieupoważniona ingerencja. Użytkownik nie może stosować mechanizmów, narzędzi, oprogramowania ani procesów, które mają albo mogłyby mieć negatywny wpływ na działanie urządzeń Spółki lub bezpieczeństwo sieci Internet lub innych użytkowników sieci Internet. Użytkownik nie może obciążać serwera Spółki, na którym umieszczona jest Strona Internetowa, zapytaniami o charakterze zautomatyzowanym ani pomagać osobie trzeciej w takiej czynności. Użytkownik nie może modyfikować, dezasemblować, dekompilować ani podejmować działań w zakresie inżynierii odwrotnej w odniesieniu do Strony Internetowej, chyba że co innego wynika z powszechnie obowiązujących przepisów. Ponadto Użytkownik nie może wykorzystywać treści zawartych na Stronie Internetowej poprzez ich zagnieżdżanie, łączenie, zbieranie lub odtwarzanie bez wyraźnej zgody Spółki, chyba że co innego wynika z powszechnie obowiązujących przepisów.

  11. Naruszenia praw autorskich i praw do znaków towarowych. Naruszenie przez Użytkownika praw autorskich, znaków towarowych lub szczególnych praw dostawcy bazy danych może skutkować odpowiedzialnością cywilną, administracyjną lub karną.

 3. Zawarcie umowy o świadczenie usług

  1. Złożenie oferty. Użytkownik może złożyć ofertę zawarcia umowy o świadczenie usług poprzez kliknięcie przycisku "Kontynuuj przez E-mail", poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie i przesłanie go (dalej jako „Wniosek o Rejestrację”). Użytkownik zapewnia, że informacje podane we Wniosku o Rejestrację są prawidłowe do celów niniejszego Regulaminu.

  2. Przyjęcie oferty. Po otrzymaniu Wniosku o Rejestrację, Spółka prześle na adres e-mailowy podany we Wniosku o Rejestrację („Adres Użytkownika”) informacje konieczne do aktywowania konta Użytkownika lub umożliwienia mu skorzystania z usługi (dalej jako „Przyjęcie Oferty"). Po przekazaniu Użytkownikowi informacji o Przyjęciu Oferty, umowę o świadczenie usług uważa się za zawartą.

  3. Rejestracja za pośrednictwem osób trzecich. Jeśli Użytkownik zarejestrował się już w innym serwisie prowadzonym przez osobę trzecią (np. w serwisie społecznościowym), może on przesłać Spółce propozycję zawarcia umowy o świadczenie usług poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku z logo, znakiem towarowym lub nazwą usługową tej osoby trzeciej. Po przekazaniu propozycji zawarcia umowy o świadczenie usług zgodnie z postanowieniami zdania poprzedzającego, Użytkownik będzie mógł zacząć korzystać z usługi. W takim wypadku umożliwienie Użytkownikowi skorzystania z usługi oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług.

  4. Zgoda na świadczenie usługi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka może rozpocząć świadczenie usługi na podstawie umowy o świadczenie usług niezwłocznie po jej zawarciu, także przez upływem ustawowego okresu na odstąpienie od tej umowy.

  5. Koszty środków komunikacji. Użytkownik wyraża zgodę na skorzystanie ze środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy o świadczenie usług. Koszty poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem ze środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy o świadczenie usług (np. koszty połączenie internetowego) zobowiązany jest pokryć Użytkownik; koszty te nie mogą być różne od podstawowej taryfy związanej z korzystaniem z danego środka porozumiewania się.

 4. Treść umowy o świadczenie usług

  1. Przedmiot umowy. Na podstawie umowy o świadczenie usług Spółka umożliwia Użytkownikowi korzystanie z usług za pośrednictwem Strony Internetowej, w tym z treści i funkcji, które wymagają rejestracji. Ponadto dostępność określonych funkcji lub treści może być uzależniona od uiszczenia opłaty, osiągnięcia określonego wieku, posiadania stabilnego łącza internetowego lub obsługiwanej przez Spółkę wersji systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu Użytkownika.

  2. Treść umowy. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług.

  3. Język umowy. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta w języku polskim.

 5. Konto użytkownika

  1. Ochrona konta. Dostęp do konta Użytkownika chroniony jest nazwą użytkownika i hasłem. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane logowania mogą być również wykorzystywane do logowania się na inne strony internetowej prowadzone przez Spółkę lub osoby z nią powiązane. Użytkownik zobowiązany jest zachować w poufności informacje konieczne do uzyskania dostępu do jego konta oraz przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zobowiązania przez Użytkownika.

  2. Zastrzeżenie praw. Spółka może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z jego konta, w szczególności jeśli naruszy on swoje zobowiązania z tytułu umowy o świadczenie usług (w tym zobowiązania określone w niniejszym Regulaminie).

 6. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

  1. Niezdolność do świadczenia usług. Spółka może nie świadczyć usług jeśli zostanie to uniemożliwione przez trudności po stronie Użytkownika lub innej osoby. W szczególności Spółka nie będzie świadczyć usług w wypadku przerwy w dostawie prądu, awarii sieci danych, innych awarii spowodowanych przez osoby trzecie oraz katastrof naturalnych.

  2. Przerwy w świadczeniu usług. W trakcie świadczenia usług mogą mieć miejsce przerwy w świadczeniu usług, tymczasowe ograniczenia, zakłócenia lub pogorszenie jakości usług. Spółka może nie tworzyć kopii zapasowych informacji przechowywanych przez Użytkownika w ramach usługi; informacje te mogą ulec uszkodzeniu lub innemu pogorszeniu.

  3. Ograniczenie jakości usług. W prawnie dopuszczalnym zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za (i) nieprawidłowe działanie udostępnianych przez nią programów komputerowych dotyczących Strony Internetowej, (ii) działanie tzw. robaków oraz wirusów skutkujące utratą danych, (iii) jakiekolwiek inne uszkodzenia sprzętu komputerowego, telefonu komórkowego, urządzenia mobilnego lub oprogramowania Użytkownika, (iv) błędy (w tym błędy w danych wejściowych, wyświetlanych danych oraz wynikach) oraz (v) jakiekolwiek próby korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej za pomocą metod, środków lub sposobów niezamierzonych przez Spółkę. Spółka zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zmodyfikowania Strony Internetowej oraz usunięcia z niej lub dodania do niej treści, wedle swojego wyłącznego uznania i w prawnie dopuszczalnym zakresie, jak również prawo do zawieszenia dostępu Użytkownika do Strony Internetowej. Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu tych działań.

  4. Błędy. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Spółkę o wszelkich błędach dotyczących jego konta na Stronie Internetowej oraz informacji wyświetlanych na Stronie Internetowej (w szczególności o błędach obliczeniowych, niezgodnych z prawdą informacjach, nieprawidłowych opłatach, premiach i wypłatach oraz błędach w przeliczaniu walut – jeśli ma ono zastosowanie).

  5. Ograniczenie odpowiedzialności. Spółka (w tym członkowie jej zarządu, osoby pełniące w niej wyższe funkcje, jej przedstawiciele i jej pracownicy) oraz jej podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej (w tym z tytułu niedbalstwa) ani innej w związku ze szkodami bezpośrednimi, pośrednimi, ubocznymi, wynikowymi, szczególnymi ani skutkującymi odszkodowaniem punitywnym lub sankcyjnym, w szczególności w związku z utratą danych, zysku, przychodu, możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, szans, wartości firmy lub reputacji oraz zakłóceniami działalności gospodarczej, a także w związku ze stratami, które są aktualnie niemożliwe do przewidzenia przez Spółkę, ale wynikają z umowy o świadczenie usług lub korzystania ze Strony Internetowej przez Użytkownika.

  6. Uwolnienie od odpowiedzialności. Zawarte na Stronie Internetowej informacje podawane są w stanie „w jakim są”, a Użytkownik zobowiązuje się uwolnić Spółkę od wszelkiej odpowiedzialności w zakresie Strony Internetowej i informacji na niej wyświetlonych. Bez uszczerbku względem postanowień ust. 6.5 powyżej, odpowiedzialność Spółki ograniczona jest do najszerszego zakresu dopuszczalnego w myśl obowiązujących przepisów.

 7. Korzystanie z usług

  1. Personalizacja treści. Użytkownik może personalizować treści usługi wedle swoich preferencji, jednak wyłącznie w ramach ustawień dostępnych w usłudze.

  2. Niezamówione materiały promocyjne. Biorąc pod uwagę wymogi w zakresie ochrony danych i informacji oraz cyberbezpieczeństwa i przeciwdziałania oszustwom, Użytkownik nie może publikować jakichkolwiek informacji ani kontaktować się z klientami Spółki celem oferowania lub promowania jakichkolwiek ofert, produktów lub rozwiązań na Stronie Internetowej.

  3. Polityka przeciwdziałania oszustwom i nękaniu. Spółka stosuje politykę braku tolerancji dla nieodpowiednich i oszukańczych zachowań na Stronie Internetowej. Jeśli Spółka wedle swojego wyłącznego uznania stwierdzi, że Użytkownik podjął próbę oszukania Spółki lub innego użytkownika Strony Internetowej w jakikolwiek sposób, zastrzega sobie ona prawo do zawieszenia lub zamknięcia konta Użytkownika lub uniemożliwienia mu dostępu do Strony Internetowej przez czas określony albo nieokreślony. W zakresie dopuszczalnym w myśl obowiązujących przepisów Spółka nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

 8. Inne prawa i obowiązki stron

  1. Obsługa reklamacji. Reklamacje konsumenckie obsługiwane są przez Spółkę za pośrednictwem adresu elektronicznego do kontaktu (zob. ust. 12.6). Informacje w zakresie rozpatrywania reklamacji przesyłane będą przez Spółkę na adres Użytkownika.

  2. Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich. Organ właściwy do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikłych z umowy o świadczenie usług można znaleźć po adresem at https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2. Do rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Użytkownikiem a Spółką dotyczącego umowy o świadczenie usług może zostać wykorzystana platforma do internetowego rozstrzygania sporów dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

  3. Punkt kontaktowy dla konsumentów. Punkt kontaktowy, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), można znaleźć pod adresem https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_pl.

  4. Zezwolenie na prowadzenie działalności. Spółka posiada zezwolenie na prowadzenie działalności wydane zgodnie z przepisami czeskimi. Kontrolę nad działalnością Spółki sprawują właściwe organy czeskie w zakresie ich kompetencji. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje organ nadzorczy w państwie członkowskim UE, w którym Użytkownik ma miejsce zwykłego pobytu lub miejsca pracy lub w którym miało miejsce domniemane naruszenie.

  5. Reklamacje dotyczące wad. Prawa i obowiązki stron dotyczące odpowiedzialności Spółki za wady usług uregulowane są w powszechnie obowiązujących przepisach. Użytkownik może wykonać swoje prawa wynikające z odpowiedzialności Spółki za wady usług poprzez skontaktowanie się ze Spółką pod adresem jej siedziby lub za pomocą poczty elektronicznej (zob. ust. 12.6).

  6. Komunikacja pomiędzy stronami. O ile nie uzgodniono inaczej, wszelka korespondencja dotycząca postępowań prawnych związanych z umową o świadczenie usług podlega przekazaniu drugiej stronie w formie tekstowej za pomocą poczty elektronicznej. Użytkownik będzie również otrzymywał korespondencję pocztą elektroniczną na Adres Użytkownika.

 9. Ochrona danych

  1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych. Spółka wykonuje swój obowiązek informacyjny w rozumieniu art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „Rodo”) za pomocą specjalnego dokumentu pod tytułem „Informacje o przetwarzaniu danych osobowych” (dalej jako „Klauzula Informacyjna”).

  2. Niniejszy Regulamin podlega interpretacji łącznie z Klauzulą Informacyjną, która dostępna jest pod adresem.

 10. Pliki cookie

  1. Narzędzie do wyrażania zgody na stosowanie plików cookie. Uzyskanie zgody Użytkownika oraz przekazanie mu informacji dotyczących korzystania z plików cookie na Stronie Internetowej odbywa się za pomocą specjalnego narzędzia, którego operatorem jest osoba trzecia.

 11. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

  1. Odstąpienie od umowy. Jeśli odstąpienie od umowy jest możliwe, Użytkownik, jako konsument, może odstąpić od umowy o świadczenie usług w ciągu czternastu (14) dni od jej zawarcia. Odstąpienia można dokonać za pomocą wzoru udostępnionego przez Spółkę.

  2. Wejście umowy w życie. Umowa o świadczenie usług wchodzi w życie w chwili jej zawarcia. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.

  3. Wypowiedzenie umowy. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług w każdym czasie, poprzez faktyczne usunięcie swojego konta. Użytkownik może też wypowiedzieć umowę o świadczenie usług poprzez zwrócenie się do Spółki o usunięcie jego danych osobowych zgodnie z przepisami RODO.

  4. Wypowiedzenie umowy przez Spółkę. W wypadku, gdy Użytkownik naruszy dowolne ze swoich zobowiązań z tytułu umowy o świadczenie usług (włącznie z niniejszym Regulaminem) lub z tytułu powszechnie obowiązujących przepisów lub w innych przypadkach, Spółka może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług na podstawie niniejszego ustępu staje się skuteczne w chwili doręczenia pocztą elektroniczną na Adres Użytkownika. O ile nie uzgodniono inaczej, umowa o świadczenie usług wygasa z chwilą jej wypowiedzenia w powyższy sposób.

 12. Postanowienia końcowe

  1. Prawo właściwe. Prawem właściwym dla stosunku wynikającego z umowy o świadczenie usług jest prawo czeskie. Dokonane w zdaniu poprzedzającym określenie prawa właściwego nie pozbawia Użytkownika ochrony wynikającej z przepisów, których zastosowania nie można wyłączyć w drodze umowy i które miałyby zastosowanie na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 593/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), gdyby nie określono prawa właściwego.

  2. Jurysdykcja sądów. Strony uzgadniają, że sądami właściwymi będą sądy Republiki Czeskiej.

  3. Jednostronna zmiana Regulaminu. Spółka może jednostronnie dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w zakresie dopuszczalnym w myśl obowiązujących przepisów, w wypadku, gdy zmiana wynika z uzasadnionej przyczyny. Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianie pocztą elektroniczną, na Adres Użytkownika, albo za pomocą okna dialogowego wyświetlonego na Stronie Internetowej. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w dniu wskazanym w e-mailu albo w oknie dialogowym wyświetlonym na Stronie Internetowej, jednak w żadnym wypadku nie wcześniej, niż po trzydziestu (30) dniach od przekazania powiadomienia o zmianie. Użytkownik może odmówić zaakceptowania zmienionego Regulaminu przed jego wejściem w życie; w takim wypadku zobowiązany jest on wypowiedzieć umowę o świadczenie usług. Powyższe pozostaje bez uszczerbku względem postanowień ust. 12.4 niniejszego Regulaminu.

  4. Akceptacja zmian Regulaminu. Akceptacja nowej wersji Regulaminu oznacza, że przestaje obowiązywać poprzednia jego wersja, a nowa wersja Regulaminu staje się integralną częścią umowy o świadczenie usług. Bez uszczerbku względem ust. 12.3 niniejszego Regulaminu, zmiany Regulaminu mogą również być dokonywane za wyraźnym potwierdzeniem (zgodą) Użytkownika. Jeśli Użytkownik wyrazi swoją wyraźną zgodę na nowe brzmienie Regulaminu, nowa wersja staje się integralną częścią umowy o świadczenie usług od dnia wyrażenia tej zgody. Wyraźna zgoda może zostać wyrażona w oknie dialogowym wyświetlonym na Stronie Internetowej lub w inny odpowiedni sposób.

  5. Dostępność umowy. Umowa o świadczenie usług, w tym niniejszy Regulamin, przechowywane są w formie elektronicznej i nie są publicznie dostępne.

  6. Dane kontaktowe Spółki. Dane kontaktowe Spółki: adres do doręczeń – Livesport s.r.o., Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Prague 5, Aspira Business Centre, Czechy, adres poczty elektronicznej – info@livesport.eu.

  7. Cesja umowy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług, w całości albo w części, na osobę trzecią.

W Pradze, dnia 1. 4. 2023

Livesport s.r.o.

Signed by Livesport.s.r.o.

2023-04-01 12:00:00

Załącznik nr 1 do Regulaminu – formularz odstąpienia od umowy dla konsumenta

Jeśli Użytkownik chce odstąpić od umowy, zobowiązany jest on wypełnić niniejszy formularz i przesłać go do Spółki w ustawowym terminie.

Adresat (operator):

Livesport s.r.o.

z siedzibą pod adresem Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Prague 5, Aspira Business Centre, Czechy

Użytkownik niniejszym odstępuje od umowy o świadczenie usług zawartej w dniu:
Imię i nazwisko Użytkownika:
Adres zamieszkania Użytkownika:
Adres e-mailowy Użytkownika użyty podczas rejestracji:
Data:
Popis Użytkownika: (jeśli formularz jest przesyłany w formie papierowej)